Call for Papers

De programmacommissie nodigt bedrijven, studenten, wetenschappers, ambtenaren, geo-professionals, mensen werkzaam in het het geo-werkveld en allen die ondernemen met locatie-data uit om voorstellen in te dienen.

Probeer gezamenlijke voorstellen in te dienen: bedrijven met klanten, kennisorganisaties met bedrijven, adviesbureaus en overheden en alle andere mogelijke samenwerkingen.

De waarde van locatie-data
Locatie-data hebben meerwaarde voor de energietransitie, de omgevingswet, mobiliteitsontwikkelingen, het voedselvraagstuk en participatie van burgers, belangenorganisaties en bedrijven in het openbaar bestuur.
Dien hierover een of meerdere voorstellen in.

Drie uitvoeringsvormen
Geef een creatieve invulling!
Het is de ambitie om een programma samen te stellen dat verrassend, creatief en inspirerend is. Ook qua vorm.

Geef een inspirerende presentatie.
Bijvoorbeeld over nieuwe inzichten, over innovatieve producten of over (gezamenlijke) ambities.

Organiseer interactie.
Bijvoorbeeld door een debat te organiseren, een workshop te geven of gezamenlijk een probleem op te lossen.

Laat iets beleven op de Inspiratieparade.
De inspiratieparade komt voort uit het Geo-gebruikersfestival en is een open ruimte op de beursvloer waar overheden, kennisorganisaties en bedrijven hun maatschappelijke producten en diensten kunnen demonstreren.

Geo Prestige Awards
De vereniging GIN organiseert de Geo Prestige Awards. De prijsuitreiking is op 19 november ’s avonds tijdens het GIN-gala. U kunt aangeven of uw voorstel meedingt aan de Awards.

Selectie
Bij de selectie van de binnengekomen voorstellen wordt gekeken naar:

 • De kwaliteit van uw voorstel:
  • Gaat uw voorstel over het samen ondernemen met locatie-data?
  • Is uw voorstel inspirerend?
  • Is uw voorstel vernieuwend?
  • Gaat uw voorstel over samenwerking?
 • Het maatschappelijke thema waar uw voorstel op betrekking heeft:
  • Per thema wordt een dagvullend programma gemaakt.
  • Wat is de relevantie van het voorstel voor het thema?
 • De uitvoeringsvorm van uw voorstel: presentatie, interactie of inspiratie.

 

Beoordeling door de programmacommissie
De voorstellen worden beoordeeld door een programmacommissie bestaande uit vertegenwoordigers van:
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Den haag, Informatiehuis Water, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Geonovum, Provincie Zuid-Holland, SV-BGT, Rijkswaterstaat, Mapvision, Imagem, RPS, Geodan, Sweco, Aeres Hogescholen, GIN, GeoBusiness Nederland en Sense.

Voorstel indienen

Dien uw voorstel(len) voor 17 juni in.
Meerdere voorstellen indienen is mogelijk.
Per voorstel kunt u een formulier indienen.
Presentations in English are allowed

Dient u gezamenlijk een voorstel in?
Geef dan hieronder andere organisatie(s) aan.


EnergietransitieOmgevingswetMobiliteitVoedsel(burger)Participatie


PresentatieInteractieInspiratieparade


NederlandsEnglish
Wilt u uw voorstel ook aanmelden voor de Geo Prestige Awards
JaNeeweet nog niet


Call for Papers

The programme committee invites companies, academia, scientists, government organisations, geo-professionals and those working in the field of location information to submit abstracts.

Collaborate for papers – companies with customers, knowledge organisations with businesses, consultancy firms with government, and any other possible collaborations.

The Value of Location Data: Themes for Papers
Location data has added value to Energy Transition, the Environmental Law, mobility developments, the food industry, citizen participation, interest groups and public administration. Abstracts will be accepted for these themes.
Three Thumb Rules for Interesting Abstracts

 • Be creative
  The aim is to put together an inspiring, relevant and creative programme.
 • Be inspiring
  Share new insights, innovations and (joint) ambitions
 • Be interactive
  Organise a debate or a workshop to solves problems faced today.
 • Experience the Inspiration Parade
  The Inspiration Parade is an open space on the exhibition floor where governments, knowledge organisations and companies can demonstrate their social products and services.

Geo Prestige Awards
The GIN association organises the Geo Prestige Awards. The award ceremony is on the evening of November 19 GIN Gala. Do you want to compete for the awards?

Selection Criteria
 The quality of your proposal?
 How you use location data?
 Is your proposal inspiring?
 Is your proposal innovative?
 Is your proposal about cooperation and collaboration?
 The social theme to which your proposal relates
 Relevance of the proposal for the theme?
 The implementation of your proposal: presentation, interaction or inspiration.

Assessment by the Program Committee
The proposals are assessed by a program committee consisting of representatives of:
Municipality of ‘s-Hertogenbosch, Municipality of The Hague, Water Information House, Ministry of the Interior, Geonovum, Province of South Holland, SV-BGT, Rijkswaterstaat, Mapvision, IMAGEM, RPS, Geodan, Sweco, Aeres Hogescholen, GIN, GeoBusiness Nederland and Sense.

Submit Proposal

Deadline for abstract submission is 17 June.
You can submit multiple abstracts. The form must be filled out dedicatedly for each abstract. Sessions are allowed in Dutch or English languages. Indicate the language of your session in the form.

Are you co-presenting with your customer/partner/vendor? Indicate all organisations involved in your session.


Energy TransitionEnvironmentMobilityFood(Citizen)Participation


PresentationInteractiveVisionary or Inspirational Speech/product


DutchEnglish
Want to Nominate Yourself for GeoPrestige Awards?
YesNo