Thema: Omgevingswet

Een goed referentiebestand is eigenlijk onontbeerlijk voor de opgave waar we voor staan: biodiversiteit, emissies, woningbouw en energietransitie. Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand en voorziet de gebruiker van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland. Sinds 1986 wordt LGN gemaakt met een frequentie van eens per 3-6 jaar en vanaf 2019 (versie 2018) wordt het bestand ook jaarlijks geüpdatet. Het bestand is gebaseerd op een combinatie van geodata, waarbij satellietgegevens een belangrijke informatiebron zijn. Het huidige bestand geeft het landgebruik weer voor 48 thematische klasse met een resolutie van 5m.

Momenteel wordt LGN o.a. gebruikt voor emissieregistratie (RIVM), verspreiding en depositie van luchtverontreiniging (RIVM), overstromingsrisico’s (RWS), grondwaterkwaliteit, aanvulling en gebruik (grond)water (Waterschappen en waterleidingbedrijven), Vergunningverlening Toezicht Handhaving (VTH) (Waterschappen), de mate van verstoring (agrarische) bovengrond (RCE) en als indicator voor de Monitor Landschap.

De ontwikkeling van LGN als een referentie bestand van eerst een beperkt detail naar een volwaardig bestand met een sterk toegenomen ruimtelijk resolutie en thematiek wordt geschetst. Het bestand is tot op heden in eigen beheer geproduceerd waarna door verkoop de investering werd terugverdiend. Voor de toekomst is onze ambitie, in lijn met het open databeleid van de overheid, om LGN bij kostendekkende financiering als publieke open data beschikbaar te stellen. De voordelen van het beschikbaar komen van LGN als open data passeren de revue en de lange termijnvisie voor LGN om aan te sluiten bij een bestaande basisregistratie (bijvoorbeeld basisregistratie ondergrond) om de continuïteit voor de lange termijn te borgen. We zijn benieuwd naar reacties en terugkoppeling die we op de GeoBuzz krijgen!

mei 24 @ 11:15
11:15 — 12:00 (45′)

Dexter 11

Gerard Hazeu | Wageningen University & Research